NW Hoogendoorn

Algemene voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN N.W. HOOGENDOORN BV, gevestigd en kantoorhoudende te Reeuwijk.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Rotterdam op 1 mei 2002

Begrippen

De gebruiker van deze voorwaarden is N.W. Hoogendoorn BV, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Rotterdam onder nummer 29040827, hierna aan te duiden als “Hoogendoorn”. Als wederpartij wordt in deze voorwaarden aangemerkt iedere (rechts-)persoon aan wie een aanbieding van Hoogendoorn is gericht, alsmede degenen die aan Hoogendoorn een opdracht verstrekken dan wel met haar een overeenkomst aangaan, alsmede degenen die met Hoogendoorn in enige rechtsbetrekking staan.

Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten, alsmede op alle rechtshandelingen, leveringen en werkzaamheden, welke door Hoogendoorn worden dan wel zullen worden verricht.

2.2 Afwijkingen en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts van toepassing, indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Offertes/aanbiedingen

3.1 Alle aanbiedingen en offertes van Hoogendoorn hebben een geldigheidsduur van dertig dagen. Na deze termijn vervalt het aanbod.

3.2 Acceptatie van een aanbieding of offerte kan plaatsvinden door binnen de geldigheidsduur van dertig dagen het aanbod te accepteren door middel van het “voor akkoord” ondertekenen van het schriftelijke aanbod.

3.3 Alle aanbiedingen en offertes zijn gebaseerd op uitvoering door Hoogendoorn onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren.

Prijzen en kosten

4.1 De opgegeven prijzen zijn netto prijzen exclusief omzetbelasting en overige op de uitvoering en/of levering van de overeenkomst vallende overheidslasten.

4.2 Kosten die zijn ontstaan doordat de opdrachtgever in gebreke is gebleven de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken en/of doordat zich omstandigheden voordoen, die toe te rekenen zijn aan de wederpartij, althans voor haar rekening en risico dienen te komen, ten gevolge waarvan kosten voor Hoogendoorn zijn ontstaan, worden bij de opdrachtgever in rekening gebracht.

Uitvoering en levering

5.1 Levertijden c.q. uitvoeringstermijnen worden in onderling overleg bepaald. De opgegeven opleveringsdata zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Bij niet tijdige levering en/of oplevering dient de opdrachtgever Hoogendoorn schriftelijk in gebreke te stellen onder vermelding van een redelijke termijn tot nakoming.

5.2 Indien voor de uitvoering van de overeenkomst bepaalde gegevens, tekeningen en wat dies meer zij noodzakelijk zijn danwel bepaalde formaliteiten vereist zijn, vangt de levertijd eerst aan nadat alle gegevens en tekeningen in het bezit zijn gesteld van Hoogendoorn dan wel naar haar mening de vereiste formaliteiten zijn vervuld.

Risico geleverde zaken

De voor de uitvoering van de overeenkomst door Hoogendoorn geleverde produkten komen vanaf het moment dat de produkten zijn afgeleverd op het voor uitvoering van de overeenkomst bestemde adres, voor rekening en risico van de opdrachtgever, ongeacht of deze produkten nog tot een werk dienen te worden samengesteld. Hoogendoorn adviseert de opdrachtgever ter zake ervoor zorg te dragen, dat de te leveren produkten vanaf afleveringsdatum voldoende verzekerd zijn tegen brand, diefstal, etc.

Facturering

7.1 Facturering van de uitgevoerde werkzaamheden door Hoogendoorn zal in principe wekelijks plaatsvinden onder opgave van een specificatie van de verrichte werkzaamheden en gebruikte materialen.

7.2 Betaling dient te geschieden in Euro’s binnen een termijn van veertien dagen na factuurdatum.

7.3 Bij niet-tijdige betaling binnen de in artikel 7.2 bedoelde termijn, is een contractuele rente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van de maand voor een volle maand wordt gerekend, ingaande de eerste dag na het verstrijken van de in artikel 7.2 genoemde betalingstermijn.

7.4 Bij niet-betaling binnen de in artikel 7.2 bedoelde termijn, heeft Hoogendoorn het recht de vordering op de opdrachtgever ter incasso uit handen te geven. Indien en voor zover de opdrachtgever na aanmaning tot betaling door Hoogendoorn nog niet tot volledige betaling van de hoofdsom, eventueel vermeerderd met de contractuele rente, is overgegaan, behoudt Hoogendoorn zich het recht voor het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag te verhogen met incassokosten. De buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 100,-.

7.5 Alle betalingen door de opdrachtgever strekken steeds in de eerste plaats ter voldoening van de verschuldigde kosten, vervolgens ten behoeve van de opgekomen rente en tot slot ter voldoening van de vorderingen uit de overeenkomst.

7.6 Ingeval van faillissement, surseance van betaling of toepassing van de schuldsaneringsregeling bij de opdrachtgever dan wel een aanvraag hiertoe, zijn alle vorderingen van Hoogendoorn op de opdrachtgever, uit welke hoofde dan ook, onmiddellijk opeisbaar.

7.7 Hoogendoorn behoudt zich het recht voor ten alle tijden een aanbetaling te verlangen van 20% van de hoofdsom, zoals in de offerte opgegeven alvorens tot uitvoering van de overeenkomst over te gaan. Indien er geen vaste prijs is overeengekomen, is Hoogendoorn gerechtigd een voorschot te verlangen van 20% van de bij benadering op te geven prijs van de uit te voeren werkzaamheden, inclusief benodigde materialen, alvorens tot uitvoering van de overeenkomst over te gaan. De aanbetaling zal te zijner tijd met de eindfacturen en derhalve niet met tussentijdse facturen worden verrekend.

Opschorting verplichtingen

Hoogendoorn is bevoegd uitvoering van de overeenkomst op te schorten, indien de opdrachtgever niet aan één of meer van zijn uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen voldoet, dan wel indien ter kennis van Hoogendoorn gekomen feiten en omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever zijn of haar verplichtingen niet zal kunnen nakomen, een en ander behoudens afwijkende dwingend rechtelijke bepalingen.

Kwaliteit geleverde zaken

Voor de uitvoering van deze overeenkomst zal, indien omtrent de hoedanigheid van de te leveren produkten niets uitdrukkelijk overeen is gekomen, Hoogendoorn zorg dragen voor een hoedanigheid
van de te leveren produkten die in overeenstemming is met hetgeen in de branche gebruikelijk is.

Reclamatie

10.1 Indien en voor zover de opdrachtgever klachten van welke aard dan ook mocht hebben over de levering van de produkten door Hoogendoorn dan wel de uitvoering van het overeengekomen werk,

dient de opdrachtgever deze klachten schriftelijk aan Hoogendoorn kenbaar te maken binnen een termijn van veertien dagen na levering c.q. uitvoering.

10.2 Uitsluitend indien en voor zover het in redelijkheid niet mogelijk is het gebrek binnen de bovenvermelde termijn te ontdekken, dient de opdrachtgever onverwijld nadat hij het gebrek heeft ontdekt dan wel had moeten ontdekken, schriftelijk bij Hoogendoorn te reclameren.

10.3 Reclamaties van de opdrachtgever met betrekking tot bepaalde produkten of bepaalde uitgevoerde werkzaamheden, laten de verplichtingen van de opdrachtgever met betrekking tot andere produkten en/of uitvoering van de overeenkomst onverlet.

Eigendomsvoorbehoud

11.1 De eigendom van de geleverde produkten, ongeacht de feitelijke aflevering, gaat pas over op de opdrachtgever, nadat alle uit deze overeenkomst voortvloeiende vorderingen van Hoogendoorn op

de opdrachtgever zijn voldaan.

11.2 Zolang de eigendommen van de geleverde produkten niet op de opdrachtgever is overgegaan, mag deze de produkten niet verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen.

11.3 Indien de opdrachtgever met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens Hoogendoorn tekort schiet of indien Hoogendoorn goede gronden heeft aan te nemen, dat de opdrachtgever in zijn verplichtingen ter zake tekort zal schieten, is Hoogendoorn gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde produkten terug te nemen.

Ontbinding

12.1 Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk, ondanks sommatie met daarin vermeld een redelijke termijn, voldoet aan enige (betalings)verplichting, voortvloeiende uit een met Hoogendoorn gesloten overeenkomst, alsmede in geval van schorsing van betaling, aanvraag van surseance van betaling, faillissement, ondercuratelestelling of toepassing van de schuldsaneringsregeling op de opdrachtgever, is Hoogendoorn gerechtigd zonder ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst de overeenkomst of een gedeelte daarvan te ontbinden.

12.2 Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De opdrachtgever is in dat geval aansprakelijk voor de door Hoogendoorn geleden schade, onder meer doch niet uitsluitend bestaande uit rente en winstderving, welke winstderving wordt gesteld op 20% van de overeengekomen offerte dan wel het in voorschot berekende bedrag onverminderd het recht van Hoogendoorn om aanvullende schadevergoeding te vorderen.

Overmacht

13.1 Ingeval door overmacht de uitvoering van deze overeenkomst wordt vertraagd of verhinderd, is zowel de opdrachtgever als Hoogendoorn bevoegd de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, zonder dat enige van beide partijen recht heeft op schadevergoeding, behoudens voor zover één van beide partijen door deze ontbinding een voordeel heeft genoten, dat bij behoorlijke nakoming van de overeenkomst niet aanwezig zou zijn geweest.

13.2 Onder overmacht aan de zijde van Hoogendoorn is mede begrepen elke omstandigheid buiten toedoen van Hoogendoorn, waardoor de normale uitoefening van de overeenkomst wordt verhinderd. Onder dergelijke overmacht wordt in ieder geval, doch niet uitsluitend, gerekend verlies, beschadiging en/of vertraging tijdens en door transport, extreem ziekteverzuim van het personeel, stakingen bij transporteurs en/of leveranciers en (tijdelijke) afsluiting van bepaalde geografische gebieden, alsmede brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van Hoogendoorn of één van haar leveranciers.

Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Hoogendoorn is uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag dat in voorkomende gevallen door haar aansprakelijkheidsverzekeraar zal worden uitgekeerd vermeerderd met het onder deze verzekering geldende eigen risico van Hoogendoorn.

Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen welke voortvloeien uit deze overeenkomst, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de Rechtbank Den Haag, dan wel de Kantonrechter in de Rechtbank Den Haag, locatie Gouda, tenzij de opdrachtgever zich binnen één maand nadat Hoogendoorn zich schriftelijk op dit beding heeft beroepen, uitdrukkelijk schriftelijk voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter kiest.

NW Hoogendoorn gebruikt alleen functionele cookies. privacyverklaring

Deze site is standaard ingesteld op 'cookies toestaan", om je de beste mogelijke blader ervaring te geven. Als je deze site blijft gebruiken zonder je cookie instellingen te wijzigen, of als je klikt op "Accepteren" hieronder, dan geef je toestemming voor het gebruik van Cookies.

Sluiten